25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Laptop & Notebook
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje ACER EXTENSA 5620Z uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 906 stanovisky pro Laptop & Notebook ACER EXTENSA 5620Z, Diplotop porovnává Laptop & Notebook ACER EXTENSA 5620Z se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k ACER EXTENSA 5620Z.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Laptop & Notebook - ACER
Nejlepší Laptop & Notebook - ACER produkty
Seznam značek a výrobců
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Najít ty nejlepší produkty
Laptop & Notebook
Tiskárna
Router
USB flash disk
Pevný disk
Monitor
Skener
Grafické karty
Základní deska
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne ACER EXTENSA 5620Z

Uživatelé ACER EXTENSA 5620Z jej shledávají velmi praktickým.Zjistili, že opravdu nevyniká svojí spolehlivostí a solidností., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Můžete se podívat na forum ACER EXTENSA 5620Z a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Jeho uživatelé jej shledávají docela efektivní., Ale oni nejsou jednotní. Myslí si, že je prodáván za správnou cenu Můžete si stáhnout uživatelskou příručku ACER EXTENSA 5620Z, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
DoporuËujeme, aby instalaci a jejÌ elektrickÈ p¯ipojenÌ prov·dÏla pouze autorizovan· a kvalifikovan· osoba a to ve shodÏ se vöemi z·konnmi p¯edpisy a normami. P¯i zahrnutÌ konkrÈtnÌch pot¯eb, mezi vhodnÈ druhy elektrickÈho p¯ÌvodnÌho kabelu pat¯Ì: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90) nebo H05 BB-F. P¯ipojenÌ na svorkovnici Tento spot¯ebiË je vybaven snadno p¯Ìstupnou svorkovnicÌ, kter· je urËen· pro p¯ipojenÌ jednof·zovÈho napÏtÌ 230V (Obr. Vrobce si vyhrazuje pr·vo na odmÌtnutÌ jakÈkoliv odpovÏdnosti p¯i nedodrûenÌ vöech bezpeËnostnÌch pokyn. Grilov·nÌ Porce masa nebo ryb p¯ed grilov·nÌm nejprve lehce pot¯ete olejem a poloûte vûdy na grilovacÌ roöt. /roveÚ roötu je z·visl· na vöce grilovanÈho pokrmu. NezapomeÚte vûdy vloûit na nejniûöÌ roveÚ plech na zachyt·v·nÌ p¯ebyteËnÈho tuku, kter grilovan pokrm uvolÚuje. Do plechu nalijte trochu vody, abyste zamezili vzniku neû·doucÌch pach a tvorbÏ dmu. ElektrickÈ zapojenÌ P¯ed zapojenÌm spot¯ebiËe se nejd¯Ìve p¯esvÏdËte: - zda hlavnÌ jistiË (pojistka) a instalace umoûÚuje instalaci tohoto spot¯ebiËe (viz informace na typovÈm ötÌtku). - zda zemnÏnÌ dom·cÌho rozvodu odpovÌd· danÈ legislativÏ. - zda bude po instalaci moûn voln p¯Ìstup k vypÌnaËi nebo jistiËi. Tento spot¯ebiË je dod·v·n s p¯ÌvodnÌm kabelem a to vËetnÏ standardnÌ z·suvky, kter· vyhovuje parametrm danch na typovÈm ötÌtku. Z·strËka musÌ bt zapojena do vhodnÈ z·suvky. Je-li spot¯ebiË zapojov·n do elektrickÈ sÌtÏ nap¯Ìmo, tak musÌ bt mezi p¯Ìvodem elektrickÈho proudu a spot¯ebiËem zapojen vypÌnaË s minim·lnÌ mezerou 3 mm mezi spÌnacÌmi kontakty a musÌ odpovÌdat p¯en·öenÈmu vkonu. ZemnÌcÌ dr·t (zelenoûlut) nesmÌ bt tÌmto vypÌnaËem p¯eruöov·n a musÌ bt o 2-3 cm delöÌ neû nulov a f·zov vodiË...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXTENSA 5620Z snadné používat?

906 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud ACER EXTENSA 5620Z je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

20412185011478111131104264
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.42
= 2.45

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.42 a standardní rozdíl je 2.45.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXTENSA 5620Z vysoce účinný?

906 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je ACER EXTENSA 5620Z ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

21424334713613513211566193
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.84
= 2.46

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.84 a standardní rozdíl je 2.46.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXTENSA 5620Z spolehlivý, solidní?

906 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že ACER EXTENSA 5620Z je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1832127521068412514078252
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.27
= 2.48

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.27 a standardní rozdíl je 2.48.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXTENSA 5620Z dobrá hodnota za dané peníze?

906 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že ACER EXTENSA 5620Z opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

3371515471178013411697245
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.20
= 2.60

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.2 a standardní rozdíl je 2.6.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.